KST ELV ZA

Klubové informácie

Podmienky prijímania nových členov:

a) ročná čakacia doba

b) účasť na akciách počas čakacej doby

c) prijatie podlieha schváleniu výborom

 

Podmienky platnosti členstva:

úhrada členských známok do stanoveného termínu stanoveným spôsobom t j. do konca januára na členských schôdzach

 


 

Stanovy Klubu slovenských turistov Elektrovod Žilina.

Článok 1

Základné ustanovenia

 

Názov združenia : Klub slovenských turistov Elektrovod Žilina

Skratky názvu : KST Elektrovod Žilina alebo tiež KST ELV Žilina

Sídlo združenia : Polomská 1/80, Žilina 010 08

1. Klub slovenských turistov Elektrovod Žilina je v zmysle zákona č.83/1990 Zb. dobrovoľným nezávislým združením členov – fyzických osôb.

2. Tento klub je pokračovaním organizácie Telovýchovná jednota Elektrovod Žilina založenej v r.1949 a preberá všetky jej záväzky a práva.

3. Tento klub je samostatnou, nepolitickou a  nezávislou právnickou osobou vykonávajúcou svoju činnosť v rámci vlastných stanov, stanov Klubu slovenských turistov (ďalej len KST) a právnych noriem Slovenskej republiky.

4. Uvedené skratky :

– VČS výročná členská schôdza

– ČS členská schôdza

– VY výbor združenia

Článok 2

Cieľ združenia

1. Uspokojovanie a vytváranie podmienok pre záujmy a  potreby svojich členov najmä v

oblasti telesnej kultúry, športu a  turistiky, ale aj v  iných oblastiach spoločenského

života, ktoré prispievajú k  upevňovaniu fyzického a  duševného zdravia, k  vzdelávaniu

v  oblasti turistiky a  ochrany prírody a  k  formovaniu osobnosti s  kladnými morálnymi

a  vôľovými vlastnosťami.

2. Organizovať a  všestranne rozvíjať turistické, športové a  poznávacie aktivity pre deti,

mládež a  dospelých.

3. Podieľať sa na vytváraní podmienok pre turistiku, táborenie, pobyt v prírode a  ďalšiu

telovýchovnú činnosť svojich členov a  verejnosti.

4. Chrániť prírodu a  viesť svojich členov a  ostatnú verejnosť k dodržiavaniu zásad jej

ochrany.

5. Starať sa o  životné prostredie a  viesť svojich členov a  ostatnú verejnosť k  tejto

Starostlivosti.

6. Organizovať výcvikové a  kvalifikačné kurzy v  turistike.

7. Vykonávať činnosť zameranú na vytváranie podmienok na turistiku ako značkovanie,

výstavbu a  údržbu turistických chodníkov, sprievodcovskú činnosť a  pod.

8. Organizovať turistické pobyty doma i  v  zahraničí.

9. Získavať materiálne a  finančné prostriedky za účelom podpory svojho poslania a

svojich členov, zverejňovať reklamné materiály fyzických a  právnických osôb vo

svojich materiáloch a  zariadeniach.

10. Dbať o rozvoj fyzického a  duševného zdravia svojich detí a  mládeže (ďalej len TOM).

11. Spolupracovať s  inými organizáciami združujúcimi deti a  mládež. Viesť ich

k  dodržiavaniu zásad ochrany prírody a  viesť ich k starostlivosti o životné prostredie.

12. Podporovať a  vykonávať šport svojich členov, TOM, detí a  mládeže aj ostatnej

verejnosti .

13. Vykonávať činnosť k  ochrane a  zachovaniu prírodných a  kultúrnych hodnôt.

14. Viesť svojich členov a  vrátane TOM k ochrane a  zachovaniu prírodných a  kultúrnych

hodnôt a  spolupracovať s  inými organizáciami za týmto účelom.

Článok 3

Členstvo

1. Členstvo:

– Členstvo v  tomto združení je dobrovoľné a  môže byť riadne alebo čestné.

– Členom tohto združenia sa môže stať každý, kto súhlasí s  jeho stanovami

a požiada o členstvo v  tomto združení.

– Členovia sú fyzické osoby bez ohľadu na národnosť, rasu a vyznanie a tie sú

– rozdelené na mládež, dospelých a dôchodcov.

2. Vznik členstva:

– O vzniku členstva rozhoduje VY alebo v  spornom prípade VČS.

– VY je povinný informovať VČS o svojom rozhodnutí o vzniku členstva, ktoré

začalo v dobe od posledného VČS.

– Vznik členstva rozhodnutím VY môže zrušiť VČS.

– Čestné členstvo v združení môže získať fyzická osoba za mimoriadne zásluhy

o  ciele združenia na návrh niektorého z  členov.

3. Zánik členstva:

– Členstvo zanikne na základe písomného oznámenia doručeného alebo VY alebo

VČS.

– Členstvo môže zrušiť VY, proti tomuto rozhodnutiu sa dotknutý člen môže

odvolať a  požiadať o  zvolanie mimoriadneho zasadnutia VČS.

– Nezaplatenie členských príspevkov do začiatku marca príslušného roku môže byť

dôvodom pre zrušenie členstva.

4. Práva členov:

– Podieľať sa na činnosti združenia.

– Využívať výhody členstva.

– Zúčastňovať sa zasadnutí VY a  VČS.

< – Dávať podnety, odvolania, žiadosti a  sťažnosti VY alebo VČS a  vyžadovať

odpovede na ne.

– Vyžadovať správy o  činnosti a  hospodárení združenia a  VY.

– Vystúpiť zo združenia.

5. Povinnosti členov:

– Dodržiavať stanovy združenia.

– Podporovať jeho zámery.

– Chrániť jeho dobré meno.

– Nepodnikať nič, čo by mohlo poškodiť záujmy a  ciele tohto združenia.

– Platiť členské príspevky stanovené VY najneskôr do konca januára kalendárneho

roku. Túto povinnosť nemajú čestní členovia.

– Chrániť majetok združenia.

Článok 4

Orgány združenia

1. Výročná členská schôdza (VČS):

– Je najvyšším orgánom združenia.

– Koná sa najmenej jedenkrát za rok.

– Schvaľuje stanovy a  zmeny stanov tohto združenia.

– Prerokováva správu o  činnosti, správu o  hospodárení.

– Schvaľuje ročný Kalendár podujatí KST ELV Žilina.

– Volí na štvorročné obdobie predsedu združenia a  členov VY.

– Rozhoduje o zániku tohto združenia a vysporiadaní jeho majetku.

– Riadi sa týmito stanovami a  vlastným rokovacím a  volebným poriadkom.

2. Výbor združenia (VY):

– Je zložený najmenej z predsedu združenia, tajomníka združenia, hospodára
združenia a  dvoch členov výboru.

– Je najvyšším orgánom medzi VČS.

– V mene VY koná predseda združenia alebo ním poverený člen VY.

– Stanovuje si počet členov, ktorých mu schvaľuje VČS, vždy nepárny.

3. Štatutárny zástupcovia združenia sú volený VČS na obdobie 4 rokov:

– predseda združenia

– tajomník združenia

– hospodár združenia

– Právne úkony a  finančné operácie musia byť schválené aspoň 2 štatutárnymi

zástupcami

– účtovné doklady musia byť označené odtlačkom pečiatky združenia. Tvar a

množstvo pečiatok organizácie musia byť schválené VY.

4. Členská schôdza (ČS):

– Koná sa obvykle jedenkrát za mesiac.

– Termín stanovuje a zvoláva ju VY.

– Prerokováva podujatia vykonané od predošlej ČS.

– Prerokováva pripravované podujatia.

– Schvaľuje operatívne zmeny termínov plánovaných podujatí.

– Prerokováva uznesenia predošlej ČS.

Článok 4

Rokovací a  volebný poriadok

1. VČS, VY, ČS sú schopné uznášania ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov.

2. V prípade, že VČS nebola schopná uznášania, VY musí zvolať mimoriadne zasadnutie

VČS do 60 dní. V tomto prípade je mimoriadne zasadnutie VČS schopné uznášania

vždy.

3. Mimoriadne zhromaždenie VČS zvoláva VY na základe svojho rozhodnutia alebo

požiadavky aspoň troch členov združenia.

4. Zvolanie VČS sa vykoná aspoň dva týždne pred termínom VČS a  to na ČS

a  oznamom na výveske KST ELV Žilina s oznámením predmetu rokovania.

6. Každý člen VČS má jeden hlas s  rovnakou váhou.

7. Zmenu stanov združenia musí schváliť viac ako trojštvrtinová väčšina prítomných

VČS.

Článok 5

Záverečné ustanovenia

8. Záväzný výklad stanov vykonáva VČS, v dobe medzi konaním VČS tento výklad

Vykonáva VY.

9. Zmeny, úpravy a doplnky týchto stanov boli schválené na VČS združenia dňa

xx.xx.200x a sú registrované na Ministerstve vnútra SR pod číslom VVS-xxxxxxxxx

zo dňa xx.xx.200x a nadobúdajú účinnosť dňom ich registrácie na Ministerstve

vnútra SR.

 

POSTUP PRE ŽIADATEĽOV O ČLENSTVO V KST Elektrovod

……